หน้าแรก » หลักสูตรที่เปิดสอน
ปวช.56
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.57
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ผู้จบ ปวช.)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการทั่วไป (ผู้จบ ปวช.)
- การจัดการทั่วไป (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ปวช.62
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.63
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
2901-1006 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1-2-2
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-2
2901-1001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1-2-2
2901-2110 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 1-3-2
2000-2001 กิจกรรมลูกเสื้อวิสามัญ 1 0-2-0
2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-2
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-2
2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-2
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-1
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2
2901-1005 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 1-2-2
รวม 14-17-21
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-1
2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-2
2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-2
2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2
2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม 2-0-2
2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1-0-1
2901-1002 การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ 1-2-2
2901-1003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-2
2901-1004 การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น 1-2-2
2901-2011 การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 1-2-2
2901-2001 โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-2
2901-2122 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-2
2000-1503 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย 2-0-2
2000-2002 กิจกรรมลูกเสื้อวิสามัญ 2 0-2-0
รวม 18-15-24
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
2000-1205 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน 0-2-1
2000-1504 อาเซียนศึกษา 1-0-1
2901-1007 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-2
2901-2002 โปรแกรมตารางคำนวณ 1-2-2
2901-2003 โปแกรมนำเสนองาน 1-2-2
2901-2004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-2
2901-2006 การพัฒนาเว็บเพจด้วยภาษา HTML 1-2-2
2901-2101 กฏหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2-0-2
2901-2140 พื้นฐานการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวีดีโอดิจิทัล 1-3-2
2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-2
2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
2000-9206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-1
รวม 11-19-19
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
2000-1206 การเขียนในชีวิตประจำวัน 0-2-1
2901-2005 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น 1-2-2
2901-2007 การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 1-2-2
2901-2009 ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น 1-2-2
2901-2102 หลักการระบบคอมพิวเตอร์ 2-0-2
2901-2135 การสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชั่น 1-2-2
2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-2
2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0
2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 0-2-1
2901-2010 ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-2
รวม 8-18-16
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
2901-2012 การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-2
2901-2008 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 1-2-2
2901-2108 การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก 1-2-2
2901-2113 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 2-0-2
2901-2106 วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเตอร์เน็ต *-*-2
2901-2124 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-2
2901-2112 วิทยาการก้าวหน้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ *-*-2
2901-8502 โครงการ 1 *-*-2
2200-1008 กฎหมายพาณิชย์ 2-0-2
2000-9203 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 0-2-1
2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
รวม 8-13-19
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
2901-8001 ฝึกงาน *-*-4
2901-8503 โครงการ 2 *-*-2
2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0
รวม 0-2-6
รวมสุทธิ 59-84-105
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 100.24.115.215
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2022 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft