หน้าแรก » หลักสูตรที่เปิดสอน
ปวช.62
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.63
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
30000-1220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2-0-2
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
30204-2305 อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง 2-2-3
30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3
30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-2
30901-1001 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 1-4-3
30001-1051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-1
30901-1003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 1-4-3
30901-2001 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1-4-3
รวม 11-20-20
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
30000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-1
30000-1605 มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 2-0-2
30000-1221 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน 2-0-2
30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0
30901-1002 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1-4-3
30901-2002 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 1-4-3
30901-2003 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1-4-3
30901-2004 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย 1-4-3
30901-2005 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา 1-4-3
รวม 9-24-20
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
30000-1302 การวิจัยเบื้องต้น 2-2-3
30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
30901-2008 การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP 1-4-3
30901-2009 การสร้างและจัดการเว็บไซต์ 1-4-3
30901-2102 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ 1-4-3
30901-2108 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์พกพา 1-4-3
30901-8501 โครงงาน 0-0-4
30901-2207 การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 1-4-3
รวม 10-24-25
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3-0-3
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-3
30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3
30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0
30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-1
30901-2111 การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและเทคโนโลยีเว็บทันสมัย 1-4-3
30901-2115 พื้นฐานเทคโนโลยีธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1-4-3
30901-8001 ฝึกงาน 0-0-4
รวม 10-14-20
รวมสุทธิ 40-82-85
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 44.201.99.222
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2022 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft