หน้าแรก » หลักสูตรที่เปิดสอน
ปวช.62
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.63
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-1
20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-2
20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2
20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-1
20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-0
20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 2-2-3
20200-1003 การขายเบื้องต้น 1-2-2
20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-2
20000-1503 ทักษะชีวิตและสังคม 2-0-2
รวม 11-18-19
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1
20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-1
20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-2
20000-1602 เพศวิถีศึกษา 1-0-1
20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-2
20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-2
20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-0
20000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-2
20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 2-0-2
20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 0-4-2
20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 1-4-3
20201-2002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 1-4-3
รวม 11-22-21
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-1
20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-1
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-2
20201-2003 การบัญชีบริษัทจํากัด 1-4-3
20201-2004 การบัญชีอุตสาหกรรม 1-4-3
20201-2101 การบัญชีสินค้าและระบบใบสําคัญ 1-4-3
20201-2102 การบัญชีตั๋วเงิน 1-4-3
รวม 7-20-16
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 0-2-1
20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0
20001-1005 กฎหมายพาณิชย์ 2-0-2
20201-2005 การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1-4-3
20201-2006 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล 1-4-3
20201-2103 การบัญชีกิจการพิเศษ 2-2-3
20201-2104 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย 2-2-3
20201-2108 การบัญชีสหกรณ์ 2-2-3
20201-2110 การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ 1-2-2
รวม 11-20-20
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-2
20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-1
20201-2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 1-4-3
20201-2008 กระบวนการจัดทําบัญชี 1-4-3
20201-2105 การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด 2-2-3
20201-2106 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 1-4-3
20201-8501 โครงงาน 0-0-4
20201-2109 โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสําหรับสหกรณ์ 2-2-3
รวม 9-20-22
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน 0-2-1
20000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0
20201-8001 ฝึกงาน 0-0-4
รวม 0-4-5
รวมสุทธิ 49-104-103
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 44.201.99.222
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2022 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft