หน้าแรก » หลักสูตรที่เปิดสอน
ปวช.62
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.63
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-1
20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-2
20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2
20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-1
20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-2
20100-1003 งานฝึกฝีมือ 0-6-2
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-0
20104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-2
20104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-2
20104-2004 เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-2
รวม 8-27-18
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1
20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-1
20000-1602 เพศวิถีศึกษา 1-0-1
20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-2
20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-2
20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-2
20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-0
20104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-2
20104-2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1-6-3
20104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1-6-3
20104-2120 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 2-0-2
รวม 11-24-19
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-1
20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-2
20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-2
20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-2
20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1-0-1
20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-2
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
20104-2010 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-2
20104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-2
20104-2101 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-2
20104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-2
20104-2104 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-2
รวม 12-23-20
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 0-2-1
20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-1
20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0
20104-2106 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-3
20104-2103 อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น 1-3-2
20104-2109 เครื่องปรับอากาศ 1-6-3
20104-2110 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1-3-2
20104-2117 เครื่องปรับอากาศรถยนต์ 1-3-2
20104-2118 หุ่นยนต์เบื้องต้น 1-3-2
รวม 7-28-16
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
20000-1209 ภาษาอังกฤษสําหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-1
20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2
20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
20100-1008 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-2
20104-2007 เครื่องทำความเย็น 1-6-3
20104-2009 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 1-6-3
20104-2105 หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-2
20104-2121 วงจรไฟฟ้าหลายเฟส 2-0-2
20104-2112 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 1-3-2
รวม 8-27-17
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน 0-2-1
20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-2
20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-2
20000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0
20104-8501 โครงงาน 0-0-4
20104-8001 ฝึกงาน 0-0-4
รวม 4-4-13
รวมสุทธิ 50-133-103
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 44.201.99.222
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2022 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft