หน้าแรก » หลักสูตรที่เปิดสอน
ปวช.56
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.57
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ผู้จบ ปวช.)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการทั่วไป (ผู้จบ ปวช.)
- การจัดการทั่วไป (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ปวช.62
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.63
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-2
2000-2001 กิจกรรมลูกเสื้อวิสามัญ 1 0-2-0
2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-2
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-2
2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-2
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-1
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-2
2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-2
2104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-2
2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-2
2104-2004 เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-2
รวม 13-22-21
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-1
2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-2
2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2
2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม 2-0-2
2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1-0-1
2000-2002 กิจกรรมลูกเสื้อวิสามัญ 2 0-2-0
2100-1002 งานวัสดุช่างอุตสาหกรรม 2-0-2
2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1 0-6-2
2104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-2
2104-2010 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-2
2104-2103 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-3
รวม 13-20-19
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
2000-9206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-1
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0-2-1
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-2
2104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-2
2104-2008 มอร์เตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 2-3-3
2104-2101 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-2
2104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-2
2104-2105 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-2
2104-2107 ดิจิตอลเบื้องต้น 1-3-2
รวม 9-24-17
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
2000-1504 อาเซียนศึกษา 1-0-1
2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0
2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 0-2-1
2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-1
2100-1007 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-2
2104-2009 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2-3-3
2104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 2-3-3
2104-2106 เครื่องปรับอากาศ 1-6-3
2104-2110 อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น 1-3-2
2104-8502 โครงการ 1 0-0-2
2104-2111 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2-0-2
รวม 10-24-20
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2
2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-2
2104-2104 หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-2
2104-2007 เครื่องทำความเย็น 2-3-3
2104-2108 วงจรไฟฟ้าหลายเฟส 2-0-2
2104-2109 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1-3-2
2104-8503 โครงการ 2 0-0-2
2104-2112 ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น 1-3-2
2104-2113 การส่องสว่าง 2-0-2
2104-2117 อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1-3-2
รวม 12-22-21
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-2
2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0
2104-8001 ฝึกงาน *-*-4
รวม 1-4-6
รวมสุทธิ 58-116-104
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 100.24.115.215
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2022 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft