หน้าแรก » หลักสูตรที่เปิดสอน
ปวช.62
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.63
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ผู้จบ ปวช.)
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-1
20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-2
20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2
20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-1
20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-2
20100-1003 งานฝึกฝีมือ 0-6-2
20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-2
20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-2
20101-2008 งานขับรถยนต์ 1-3-2
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-0
รวม 9-26-18
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1
20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-1
20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-2
20000-1602 เพศวิถีศึกษา 1-0-1
20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-2
20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-2
20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-2
20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-2
20101-2003 งานเครื่องล่างรถยนต์ 1-6-3
20101-2102 งานจักรยานยนต์ 1-6-3
20000-1507 วัฒนธรรมอาเซียน 1-0-1
20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-0
รวม 12-23-20
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-1
20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-2
20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1-0-1
20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-2
20101-2004 งานส่งกําลังรถยนต์ 1-3-2
20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-3
20101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-3
20101-2103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น 1-3-2
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
รวม 7-27-16
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 0-2-1
20101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-3
20101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-2
20101-2104 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-6-3
20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-2
20101-2110 งานประดับยนต์ 1-3-2
20101-2209 งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 1-6-3
20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0
รวม 7-28-16
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
20000-1209 ภาษาอังกฤษสําหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-1
20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-1
20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2
20101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์ 1-6-3
20101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-2
20101-2009 งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-2
20101-2106 งานบํารุงรักษารถยนต์ 1-3-2
20101-2107 คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 2-0-2
20101-2502 งานเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 1-3-2
20101-2506 งานบริการรถจักรยานยนต์ 1-3-2
20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
รวม 11-24-19
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน 0-2-1
20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-2
20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-2
20101-8501 โครงงาน 0-0-4
20101-8001 ฝึกงาน 0-0-4
20000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0
20101-2111 งานบริการรถยนต์ 0-0-4
รวม 4-4-17
รวมสุทธิ 50-132-106
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 3.239.59.31
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2023 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft