หน้าแรก » หลักสูตรที่เปิดสอน
ปวช.56
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.57
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ผู้จบ ปวช.)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการทั่วไป (ผู้จบ ปวช.)
- การจัดการทั่วไป (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ปวช.62
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.63
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-3
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร 3-0-3
3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-3
3100-0102 กลศาสตร์ของไหล 3-0-3
3100-0104 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-3
3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-3
3100-0109 เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-3
3101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-3
3101-2004 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-2
3101-2005 งานทดลองเครื่องกล 1-2-2
3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-2
3100-0009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-2
รวม 27-15-32
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3
3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2-0-2
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-3
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 1-3-2
3101-2001 งานส่งถ่ายกําลัง 2-3-3
3100-0125 การจัดการความปลอดภัย 1-2-2
3101-2002 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 2-3-3
3101-2101 งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอเล็กทรอนิกส์ 1-3-2
รวม 20-18-26
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 3
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-2
3100-0004 วัสดุช่าง 2-0-2
3101-0001 งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 1-3-2
3101-0002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-3
3101-0003 งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์ 1-3-2
รวม 6-15-11
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3
3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ 3-0-3
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสำหรับการทำงาน 2-0-2
3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
3101-2102 งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-2
3101-2112 งานปรับอากาศยานยนต์ 1-3-2
3101-2104 งานไฟฟ้ายานยนต์ 1-6-3
3101-2109 งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์ 1-6-3
3101-8502 โครงการ 1 *-*-2
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-2
3100-0008 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-2
รวม 17-25-27
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0
3000-1315 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 2-2-3
3101-8503 โครงการ 2 *-*-2
3101-8001 ฝึกงาน *-*-4
รวม 2-4-9
รวมสุทธิ 72-77-105
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 100.24.115.215
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2022 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft