หน้าแรก » หลักสูตรที่เปิดสอน
ปวช.62
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.63
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
30000-1220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2-0-2
30001-2003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
30204-2001 พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล 2-2-3
30204-2002 ระบบจัดการฐานข้อมูล 2-2-3
30204-2003 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 2-2-3
30204-2101 ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2-2-3
30204-2305 อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง 2-2-3
รวม 14-14-20
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
30000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-1
30000-1605 มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 2-0-2
30200-1002 หลักการตลาด 2-2-3
30000-1221 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน 2-0-2
30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0
30204-2004 หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2-2-3
30204-2005 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-3
30204-2006 การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล 2-2-3
30204-2007 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล 2-2-3
30204-2202 โปรแกรมกราฟฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัล 2-2-3
รวม 16-16-23
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
30000-1302 การวิจัยเบื้องต้น 2-2-3
30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3
30001-1055 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3
30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-3
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
30204-2102 สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล 2-2-3
30204-2103 การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ 2-2-3
30204-8501 โครงงาน 0-0-4
รวม 15-8-22
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3-0-3
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-3
30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3
30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0
30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-1
30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 2-2-3
30204-2104 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจดิจิทัล 2-2-3
30204-8001 ฝึกงาน 0-0-4
รวม 12-10-20
รวมสุทธิ 57-48-85
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 44.201.99.222
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2022 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft