หน้าแรก » หลักสูตรที่เปิดสอน
ปวช.62
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.63
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ผู้จบ ปวช.)
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-1
20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-2
20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2
20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-1
20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-0
20901-1001 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ 1-2-2
20901-1002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-2
20901-1003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-2
20901-2001 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น 1-2-2
20901-2002 ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น 1-2-2
20901-9208 การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ 1-2-2
รวม 13-20-22
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1
20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-1
20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-2
20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-2
20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-2
20000-1602 เพศวิถีศึกษา 1-0-1
20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-2
20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-2
20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-0
20901-1004 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 1-2-2
20901-1005 ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 1-2-2
20901-2003 การสร้างเว็บเบื้องต้น 1-2-2
20901-2004 การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล 1-2-2
รวม 13-18-21
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-1
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
20901-2005 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น 1-4-3
20901-2006 ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-2
20901-2007 ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2-0-2
20901-1006 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-2
20001-1006 กฎหมายคอมพิวเตอร์ 1-0-1
20901-2101 การใช้โปรแกรมจําลองในงานคอมพิวเตอร์ 2-2-3
20901-2102 ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2-0-2
20901-2103 วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต 0-0-2
รวม 10-14-18
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 0-2-1
20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0
20901-2008 ดิจิตอลเบื้องต้น 1-2-2
20901-2009 การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2-2
20901-2010 การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 1-4-3
20901-2104 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-0-2
20901-2105 การซ่อมและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 1-2-2
20901-2106 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4-2
20901-9201 ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น 1-2-2
20901-9204 ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น 1-2-2
รวม 6-22-18
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-2
20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
20901-2011 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-2
20901-2107 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 1-2-2
20901-2301 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 2-0-2
20901-2507 พื้นฐานการตัดต่อภาพวิดีโอดิจิตอล 1-2-2
20901-8501 โครงงาน 0-0-4
20901-9206 การผลิตสื่อดิจิตอล 1-2-2
20901-9207 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 0-6-3
20000-1206 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1
รวม 8-18-20
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน 0-2-1
20000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0
20901-8001 ฝึกงาน 0-0-4
รวม 0-4-5
รวมสุทธิ 50-96-104
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 3.239.59.31
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2023 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft