หน้าแรก » หลักสูตรที่เปิดสอน
ปวช.62
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.63
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ผู้จบ ปวช.)
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-3
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
3200-1002 หลักการจัดการ 2-2-3
3000-1313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 2-2-3
3215-2001 การจัดการงานธุรการ 2-2-3
3215-2102 การจัดการการผลิต 2-2-3
3215-2002 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 2-2-3
3215-2003 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2-2-3
รวม 18-14-24
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร 3-0-3
3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2-0-2
3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0
3215-2004 การภาษีอากร 2-2-3
3215-2005 การเงินธุรกิจ 2-2-3
3215-2006 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 2-2-3
รวม 22-10-26
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3
3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ 3-0-3
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสำหรับการทำงาน 2-0-2
3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-3
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
3215-2007 สัมมนาการจัดการ 1-4-3
3215-2104 การบัญชีการเงิน 2-2-3
3215-2105 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3-0-3
3215-2108 วิจัยทางธุรกิจ 2-2-3
3215-8502 โครงการ 1 0-0-2
รวม 22-10-28
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0
3215-8001 ฝึกงาน 0-0-4
3215-8503 โครงการ 2 0-0-2
รวม 0-2-6
รวมสุทธิ 62-36-84
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 3.239.129.52
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2023 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft