หน้าแรก » หลักสูตรที่เปิดสอน
ปวช.56
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.57
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ผู้จบ ปวช.)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการทั่วไป (ผู้จบ ปวช.)
- การจัดการทั่วไป (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ปวช.62
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.63
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-2
2000-2001 กิจกรรมลูกเสื้อวิสามัญ 1 0-2-0
2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-2
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-2
2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-2
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-1
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2
2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1 0-6-2
2101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก 1-3-2
2101-2102 งานจักรยานยนต์ 1-6-3
รวม 12-23-20
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-1
2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-2
2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2
2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม 2-0-2
2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1-0-1
2000-2002 กิจกรรมลูกเสื้อวิสามัญ 2 0-2-0
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-2
2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-2
2100-1002 งานวัสดุช่างอุตสาหกรรม 2-0-2
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-2
2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-2
2101-9004 งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น 1-3-2
รวม 15-17-20
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
2000-9206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-1
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0-2-1
2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-2
2101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-2
2101-2008 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1-3-2
2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-2
2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-3
2101-2110 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ 1-3-2
2101-2106 งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-2
รวม 9-24-17
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
2000-1504 อาเซียนศึกษา 1-0-1
2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0
2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 0-2-1
2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-1
2101-2003 งานส่งกำลังรถยนต์ 2-3-3
2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์ 1-6-3
2101-2104 งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-2
2101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-3
2101-2109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-3
2101-9002 งานแก็สรถยนต์ 1-3-2
รวม 11-24-19
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2-3-3
2101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล 2-3-3
2101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-3
2101-2114 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดรถยนต์ 1-6-3
2101-2111 งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 1-6-3
2101-8502 โครงการ 1 0-0-2
2101-9007 พลังงานทดแทน 2-0-2
รวม 10-23-19
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-2
2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0
2101-9001 งานเครื่องมือกลช่างยนต์ 1-3-2
2101-8001 ฝึกงาน 0-0-4
2101-8503 โครงการ 2 0-0-2
รวม 2-7-10
รวมสุทธิ 59-118-105
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 44.192.47.87
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2022 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft