หน้าแรก » หลักสูตรที่เปิดสอน
ปวช.56
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.57
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ผู้จบ ปวช.)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการทั่วไป (ผู้จบ ปวช.)
- การจัดการทั่วไป (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ปวช.62
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.63
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-3
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-3
3201-2007 การบัญชีภาษีอากร 2-2-3
3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 2-2-3
3200-0002 หลักการขาย 3-0-3
3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-3
3200-0004 หลักการบัญชีเบื้องต้น 2 2-2-3
รวม 23-10-27
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3
3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2-0-2
3201-2001 การบัญชีชั้นกลาง 1 2-2-3
3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1 2-2-3
3201-2101 ระบบบัญชี 3-0-3
3200-1002 หลักการจัดการ 2-2-3
3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0
3200-0005 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 2-2-3
รวม 22-10-26
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 3
3201-2004 การบัญชีต้นทุน 2 2-2-3
3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2 2-2-3
3201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1 2-2-3
รวม 6-6-9
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร 3-0-3
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3
3000-1317 การวิจัยเบื้องต้น 3-0-3
3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ 3-0-3
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสำหรับการทำงาน 2-0-2
3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3
3201-2103 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3-0-3
3201-2109 การบัญชีการเงิน 2-2-3
3201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2 2-2-3
3201-2102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2-2-3
3201-8502 โครงการ 1 *-*-2
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
รวม 26-8-31
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
3201-8001 ฝึกงาน *-*-4
3201-8503 โครงการ 2 *-*-2
3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0
รวม 0-2-6
รวมสุทธิ 77-36-99
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 44.192.47.87
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2022 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft