หน้าแรก » หลักสูตรที่เปิดสอน
ปวช.56
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.57
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ผู้จบ ปวช.)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการทั่วไป (ผู้จบ ปวช.)
- การจัดการทั่วไป (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ปวช.62
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.63
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-3
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร 3-0-3
3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-3
3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-2
3104-1001 วงจรไฟฟ้า 2-3-3
3104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-3
3104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า 1 2-3-3
3104-2004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-3
3104-2007 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-3
รวม 19-23-26
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3
3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2-0-2
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 1-3-2
3104-1002 เครื่องวัดไฟฟ้า 2-3-3
3104-2002 การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-3
3104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-3
3104-2005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-3
3104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า 2 2-3-3
รวม 22-19-28
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 3
3104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า 2-3-3
3104-0004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 1-6-3
3104-0005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม 1-6-3
รวม 4-15-9
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3
3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ 3-0-3
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสำหรับการทำงาน 2-0-2
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
3000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-3
3104-1004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-3
3104-1003 ดิจิตอลประยุกต์ 2-3-3
3104-2206 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 2-3-3
3104-8502 โครงการ 1 *-*-2
3104-9008 เครื่องกลไฟฟ้า 3 2-3-3
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-2
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-2
รวม 20-22-29
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0
3100-0104 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-3
3104-2203 การส่องสว่าง 3-0-3
3104-8503 โครงการ 2 *-*-2
3104-8001 ฝึกงาน *-*-4
3104-0001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า 1-3-2
3104-0003 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น 1-3-2
รวม 7-10-16
รวมสุทธิ 72-89-108
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 3.238.232.88
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2021 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft