หน้าแรก » หลักสูตรที่เปิดสอน
ปวช.62
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.63
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ผู้จบ ปวช.)
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
30000-1220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2-0-2
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
30204-2305 อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง 2-2-3
30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-2
30001-1051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-1
30104-1002 วงจรไฟฟ้า 1 2-3-3
30100-0002 เขียนแบบเทคนิค 1-3-2
30100-0011 งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน 1-6-3
30104-0001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า 1-3-2
รวม 11-21-18
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
30000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-1
30000-1605 มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 2-0-2
30000-1221 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน 2-0-2
30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0
30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3
30104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-3
30104-2002 การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-3
30104-1001 เครื่องมือวัดไฟฟ้า 2-3-3
30104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า 1 2-3-3
30104-2203 การส่องสว่าง 3-0-3
รวม 17-18-23
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 3
30104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า 2 2-3-3
30104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า 2-3-3
30104-0003 เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม 1-6-3
30104-0004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 1-6-3
30104-0005 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-3
รวม 8-21-15
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
30000-1302 การวิจัยเบื้องต้น 2-2-3
30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
30104-2004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-3
30104-1003 วงจรไฟฟ้า 2 2-3-3
30104-2005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-3
30104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-3
30104-8501 โครงงาน 0-0-4
30104-2202 การประมาณการระบบไฟฟ้า 3-0-3
รวม 17-13-25
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3-0-3
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-3
30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3
30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0
30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-1
30104-2206 การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 2-3-3
30104-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-3
30104-2104 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2-3-3
รวม 14-15-19
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 3
30104-8001 ฝึกงาน 0-0-4
รวม 0-0-4
รวมสุทธิ 67-88-104
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 3.239.59.31
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2023 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft