หน้าแรก » หลักสูตรที่เปิดสอน
ปวช.62
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.63
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
30000-1220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2-0-2
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
30204-2305 อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง 2-2-3
30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3
30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-2
30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-3
30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-3
30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-3
30101-2103 งานเครื่องล่างและส่งกําลังยานยนต์ 2-3-3
รวม 18-11-22
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
30000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-1
30000-1605 มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 2-0-2
30000-1221 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน 2-0-2
30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0
30101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-3
30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-3
30100-0104 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-3
30101-2004 งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-3
30101-2104 งานปรับอากาศยานยนต์ 2-3-3
30101-2110 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 2-3-3
รวม 18-15-23
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
30000-1302 การวิจัยเบื้องต้น 2-2-3
30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
30001-1051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-1
30101-2005 งานส่งถ่ายกําลัง 2-2-3
30101-2006 งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 2-3-3
30101-2007 งานทดลองเครื่องกล 2-2-3
30101-2111 กลศาสตร์ยานยนต์ 3-0-3
30101-8501 โครงงาน 0-0-4
รวม 15-11-23
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3-0-3
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-3
30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3
30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0
30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-1
30101-2103 งานเครื่องล่างและส่งกําลังยานยนต์ 2-3-3
30101-8001 ฝึกงาน 0-0-4
30101-2102 งานไฟฟ้ายานยนต์ 2-3-3
รวม 12-12-20
รวมสุทธิ 63-49-88
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 44.201.99.222
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2022 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft