หน้าแรก » หลักสูตรที่เปิดสอน
ปวช.62
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.63
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ผู้จบ ปวช.)
- การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
30000-1220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2-0-2
30000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-1
30200-0001 การบัญชีเบี้องต้น 2-2-3
30200-0002 การขายเบื้องต้น 1-2-2
30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-2
30200-0004 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 2-2-3
30200-0005 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 2-2-3
30200-0006 การบัญชีบริษัทจำกัด 2-2-3
30001-2003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
รวม 14-18-22
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
30000-1605 มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 2-0-2
30201-2001 การบัญชีชั้นกลาง 1 2-2-3
30201-2003 การบัญชีต้นทุน 1 2-2-3
30201-2101 ระบบบัญชี 3-0-3
30201-2102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2-2-3
30201-9006 การบัญชีการเงิน 2-2-3
30200-1002 หลักการตลาด 2-2-3
30000-1221 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน 2-0-2
30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0
รวม 17-12-22
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 3
30201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2 2-2-3
30201-2004 การบัญชีต้นทุน 2 2-2-3
30201-2103 การควบคุมและตรวจสอบภายใน 3-0-3
30201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1 2-2-3
30000-9201 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 1-2-2
รวม 10-8-14
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
30000-1302 การวิจัยเบื้องต้น 2-2-3
30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3
30001-1055 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3
30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-3
30201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2 2-2-3
30201-2007 การบัญชีภาษีอากร 2-2-3
30201-2105 การสอบบัญชี 3-0-3
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
รวม 18-8-21
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3-0-3
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-3
30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3
30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0
30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-1
30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 2-2-3
30201-8501 โครงงาน 0-0-4
รวม 10-8-17
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 3
30201-8001 ฝึกงาน 0-0-4
รวม 0-0-4
รวมสุทธิ 69-54-100
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 3.239.59.31
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2023 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft