หน้าแรก » หลักสูตรที่เปิดสอน
ปวช.56
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.57
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ผู้จบ ปวช.)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการทั่วไป (ผู้จบ ปวช.)
- การจัดการทั่วไป (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ปวช.62
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างยนต์
ปวส.63
- การบัญชี (ผู้จบ ปวช.)
- การบัญชี (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคนิคเครื่องกล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ปวช.)
- ไฟฟ้า (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ปวช.)
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
- การจัดการ (ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-2
2000-2001 กิจกรรมลูกเสื้อวิสามัญ 1 0-2-0
2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-2
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-2
2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-2
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-1
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2
2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-2
2200-1004 การขายเบื้องต้น 1 2-0-2
2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1-2-2
2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-2
รวม 16-12-21
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-1
2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-2
2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2
2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม 2-0-2
2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1-0-1
2000-1503 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย 2-0-2
2000-2002 กิจกรรมลูกเสื้อวิสามัญ 2 0-2-0
2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-2
2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-2
2200-1005 การขายเบื้องต้น 2 1-2-2
2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1-2-2
รวม 14-10-18
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-2
2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
2000-9206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-1
2000-1208 ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์ 0-2-1
2201-2001 การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า 2-2-3
2201-2004 การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น 2-2-3
2201-2005 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี 3-0-3
2201-2101 การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว 3-0-3
2201-2104 การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ 2-2-3
2201-2105 การบัญชีกิจการพิเศษ 3-0-3
รวม 17-12-22
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
2000-1504 อาเซียนศึกษา 1-0-1
2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-2
2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0
2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 0-2-1
2000-1209 การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ 0-2-1
2201-2002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 2-2-3
2201-2006 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี 3-0-3
2201-2003 การบัญชีบริษัทจำกัด 2-2-3
2201-2107 การบัญชีตั่วเงิน 3-0-3
2201-8502 โครงการ 1 1-3-2
รวม 13-15-19
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
2200-1008 กฎหมายพาณิชย์ 2-0-2
2000-9203 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 0-2-1
2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
2201-2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 2-2-3
2201-2008 กระบวนการจัดทำบัญชี 1-4-3
2201-2102 การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย 3-0-3
2201-2103 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 2-2-3
2201-2108 การบัญชีสินค้า 3-0-3
2201-8503 โครงการ 2 *-*-2
รวม 13-12-20
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0
2201-8001 ฝึกงาน *-*-4
รวม 0-2-4
รวมสุทธิ 73-63-104
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 100.24.115.215
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2022 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft