ศิษย์เก่า (65 คน)
+ ลงทะเบียนศิษย์เก่า
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล เพศ สาขาวิชา โทรศัพท์ สถานะ วันที่ลงทะเบียน
2035 นายพงศธร ชิตมน การจัดการทั่วไป 0924931969 ทำงาน 6 ธ.ค. 2565 เวลา 23:21 น.
2577 นายอภิศักดิ์ บุญโต ไฟฟ้า 0944687106 ทำงาน 30 พ.ย. 2565 เวลา 01:03 น.
2954 นายสยาม ขอมีกลาง เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 0949035128 ทำงาน 17 พ.ย. 2565 เวลา 09:20 น.
1649 นายสรพล พวงสาหร่าย ไฟฟ้า 0843448846 ทำงาน 11 พ.ย. 2565 เวลา 11:44 น.
0524 นางสาวพรรษา ผิวบัวคำ การบัญชี 0639622011 ทำงาน 31 ต.ค. 2565 เวลา 09:44 น.
2576 นางสาวพิมพร อักเดช เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 0617248609 ทำงาน 12 ต.ค. 2565 เวลา 11:06 น.
2741 นางสาวกันยากร ถาวงษ์กลาง การบัญชี 0652434212 ทำงาน 8 ต.ค. 2565 เวลา 17:08 น.
2418 นายภูมิใจ โชคบัณฑิต ไฟฟ้า 0914175864 17 ก.ย. 2565 เวลา 07:56 น.
2144 นายปัณณทัต กลจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0959092407 ทำงาน 12 ก.ย. 2565 เวลา 19:36 น.
2831 นายวุฒิพงษ์ นาคละม้าย ไฟฟ้า 0992591900 ทำงาน 4 ก.ย. 2565 เวลา 21:52 น.
2232 นางกัญญาภัค บุญมี การบัญชี 0812817412 21 ก.ค. 2565 เวลา 20:08 น.
0614 นายกิติศักดิ์ ใจยั่งยืน ไฟฟ้า 0988743009 17 ก.ค. 2565 เวลา 13:49 น.
2987 นายพงษ์ธวัตร ศรีเสริม ไฟฟ้า 0983344505 ทำงาน 9 ก.ค. 2565 เวลา 08:01 น.
3010 นายจักรกฤษ พิมขาว เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 0988802710 ทำงาน 28 มิ.ย. 2565 เวลา 13:34 น.
1816 สิบเอก ภัคพงษ์ พุทธบาล ไฟฟ้า 0868521782 ทำงาน 21 มิ.ย. 2565 เวลา 20:50 น.
1149 นายชัชชัย ผ่านวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0996612826 ทำงาน 30 พ.ค. 2565 เวลา 20:20 น.
0423 นายณรงค์ฤทธิ์ วงศา ช่างยนต์ 0980282309 27 พ.ค. 2565 เวลา 10:01 น.
2268 นายปานเทพ ขาวอุไร ไฟฟ้า 0980900024 ทำงาน 14 พ.ค. 2565 เวลา 06:08 น.
2147 นางสาวอภิณญา โสภาราษฏร์ การบัญชี 0882243898 ทำงาน 20 เม.ย. 2565 เวลา 14:51 น.
0470 นางสาวจิรัฐต์กุล อุ่นจันที ช่างไฟฟ้ากำลัง 0941434028 ทำงาน 12 ม.ค. 2565 เวลา 18:10 น.
2293 นายพงศธร จุดศรี ไฟฟ้า 0610272752 ทำงาน 12 ม.ค. 2565 เวลา 15:02 น.
1304 นางสาวขวัญฤดี ขอมีกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0617296634 ทำงาน 12 ม.ค. 2565 เวลา 11:49 น.
1407 นายกิจจา สุดวิสัย เทคนิคเครื่องกล 0653341367 ทำงาน 12 ม.ค. 2565 เวลา 11:16 น.
0003 นางสาวจุฑามาศ พันธุ์อำมาตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0969594907 ทำงาน 12 ม.ค. 2565 เวลา 10:53 น.
1408 นายสราวุธ เอื้อเฟื้อ เทคนิคเครื่องกล 0951364152 ทำงาน 12 ม.ค. 2565 เวลา 10:40 น.
2296 นายธีรวิทย์ สนิทเชื้อ ไฟฟ้า 0655851250 ทำงาน 12 ม.ค. 2565 เวลา 10:40 น.
1361 นายเจษฎาพร ห้าวหาญ ช่างยนต์ 0803132954 ทำงาน 11 ม.ค. 2565 เวลา 07:11 น.
1817 นายธนพล สุขโสภี ไฟฟ้า 0614081293 ทำงาน 29 พ.ย. 2564 เวลา 20:46 น.
2309 นายยุรนันท์ สุทธิประภา ไฟฟ้า 0852280565 ทำงาน 15 พ.ย. 2564 เวลา 17:52 น.
1629 นายเชิดวิชา สาระพงษ์ ไฟฟ้า 0657209118 ทำงาน 10 พ.ย. 2564 เวลา 14:55 น.
0094 นายพัฒนพงษ์ จำปาสี ช่างยนต์ 0644213096 19 ต.ค. 2564 เวลา 20:20 น.
0983 นางสาวพิมพ์ลัดดา พรหมหลำ การบัญชี 0623592481 กำลังศึกษาต่อ 6 ต.ค. 2564 เวลา 13:07 น.
0903 นายสมบัติ เพียรกล้า ไฟฟ้า 0990858611 ทำงาน 24 มิ.ย. 2564 เวลา 12:57 น.
1336 นายจักรรินทร์ ฤหาร ช่างไฟฟ้ากำลัง 0629137251 ทำงาน 31 มี.ค. 2564 เวลา 10:55 น.
1136 นางสาวกัญญ์พชิรา เมฆกกตาล การบัญชี 0959522436 ทำงาน 21 มี.ค. 2564 เวลา 18:26 น.
1698 นายสหรัฐ เล็กถิน ไฟฟ้า 0904375451 ทำงาน 26 ม.ค. 2564 เวลา 16:53 น.
0457 นายจิรวัฒน์ หร่องบุตรศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 0971268444 ทำงาน 22 ต.ค. 2563 เวลา 11:30 น.
1930 นายพชรวุธ แสงสิมมา ไฟฟ้า 0918301416 ทำงาน 21 ต.ค. 2563 เวลา 12:42 น.
1914 นางสาวมธุสร มณีขาว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0944711634 16 ต.ค. 2563 เวลา 22:31 น.
1767 นายณภรณ์ จักรแก้ว การจัดการทั่วไป 0909799174 ทำงาน 12 ส.ค. 2563 เวลา 22:08 น.
1183 นางสาวมยุรี วงษ์วิลา การบัญชี 0878242995 ทำงาน 11 ส.ค. 2563 เวลา 21:51 น.
2554 นางสาวณิชาภา ระบือพิณ ช่างไฟฟ้ากำลัง 0968964151 6 ส.ค. 2563 เวลา 16:26 น.
2044 นายธัชพงศ์ เดชบุญมี เทคนิคเครื่องกล 0902522412 ทำงาน 28 มี.ค. 2563 เวลา 09:03 น.
1779 นางสาวพัชราภรณ์ เพ็ชรงาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0942024527 ทำงาน 28 ก.พ. 2563 เวลา 11:42 น.
1271 นายศุภเกียรติ บุตรไชย ไฟฟ้า 0934989161 ทำงาน 31 ม.ค. 2563 เวลา 07:41 น.
1204 นายกำธร หมื่นแล ไฟฟ้า 0952710902 ทำงาน 24 ม.ค. 2563 เวลา 18:46 น.
0540 นางสาวน้ำฝน ปทุมานนท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0992922828 ทำงาน 10 ก.ย. 2562 เวลา 10:08 น.
1211 นายพิเชษฐ พันธ์ขาว ไฟฟ้า 0933923676 10 ส.ค. 2562 เวลา 00:50 น.
0659 นางสาวจินตนา ธัญญเจริญ ไฟฟ้า 0994628749 ทำงาน 2 ก.ค. 2562 เวลา 16:41 น.
1637 นายครรชิต อนุสรณ์ ไฟฟ้า 0991095400 ทำงาน 27 พ.ค. 2562 เวลา 14:33 น.
0477 นายมิตรชัย กูดอั้ว เทคนิคเครื่องกล 080-5679086 ทำงาน 10 พ.ค. 2562 เวลา 14:38 น.
1770 นางสาวทิพรัตน์ เหล็กกลาง การจัดการทั่วไป 0633014222 กำลังศึกษาต่อ 24 เม.ย. 2562 เวลา 11:46 น.
0661 นางสาวปาริฉัตร รื่นณรงค์ ไฟฟ้า 0924753033 กำลังศึกษาต่อ 13 เม.ย. 2562 เวลา 22:12 น.
1592 นางสาวกาญจนากร จันทรา การบัญชี 0809214885 ทำงาน 7 เม.ย. 2562 เวลา 20:16 น.
0971 นายพัชรพงษ์ โพธิ์งาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0917787788 ทำงาน 15 ม.ค. 2562 เวลา 18:07 น.
0719 นายวริศ แสงวิจิตร การจัดการทั่วไป ‭06-2486-0548‬ ทำงาน 10 ต.ค. 2561 เวลา 19:26 น.
0595 นายณธีพัฒน์ ขำใบ ไฟฟ้า 088-240-1616 ทำงาน 12 ก.ค. 2561 เวลา 15:30 น.
0060 นายกิตติภูมิ การปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ - กำลังศึกษาต่อ 12 ก.ค. 2561 เวลา 12:20 น.
0007 นายรัตนพงษ์ ลีลา เทคโนโลยีสารสนเทศ 0624657039 กำลังศึกษาต่อ 24 พ.ค. 2561 เวลา 10:15 น.
0017 นายดนุพร ศรีนะ เทคโนโลยีสารสนเทศ - กำลังศึกษาต่อ 24 พ.ค. 2561 เวลา 10:13 น.
0059 นางสาวอุบลวรรณ กบิลพัฒน์ การบัญชี 0833574675 กำลังศึกษาต่อ 24 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น.
0601 นายชนะภัย พุ่มสวัสดิ์ ไฟฟ้า 0967977350 ทำงาน 9 พ.ค. 2561 เวลา 21:24 น.
0694 นางสาวกุณฑิกา สนธิพงษ์ การจัดการทั่วไป 0851560424 ทำงาน 30 เม.ย. 2561 เวลา 11:21 น.
0048 นายวัชระ เล้ารักษา การบัญชี 0986874320 กำลังศึกษาต่อ 31 มี.ค. 2561 เวลา 21:08 น.
0016 นายอนุชา แสนสูง เทคโนโลยีสารสนเทศ 0630306335 กำลังศึกษาต่อ 20 มี.ค. 2561 เวลา 11:01 น.
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 3.236.70.233
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2023 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft