ศิษย์เก่า (33 คน)
+ ลงทะเบียนศิษย์เก่า
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล เพศ สาขาวิชา โทรศัพท์ สถานะ วันที่ลงทะเบียน
0903 นายสมบัติ เพียรกล้า ไฟฟ้า 0990858611 ทำงาน 24 มิ.ย. 2564 เวลา 12:57 น.
1336 นายจักรรินทร์ ฤหาร ช่างไฟฟ้ากำลัง 0629137251 ทำงาน 31 มี.ค. 2564 เวลา 10:55 น.
1136 นางสาวกัญญ์พชิรา เมฆกกตาล การบัญชี 0959522436 ทำงาน 21 มี.ค. 2564 เวลา 18:26 น.
1698 นายสหรัฐ เล็กถิน ไฟฟ้า 0904375451 ทำงาน 26 ม.ค. 2564 เวลา 16:53 น.
0457 นายจิรวัฒน์ หร่องบุตรศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 0971268444 ทำงาน 22 ต.ค. 2563 เวลา 11:30 น.
1930 นายพชรวุธ แสงสิมมา ไฟฟ้า 0918301416 ทำงาน 21 ต.ค. 2563 เวลา 12:42 น.
1914 นางสาวมธุสร มณีขาว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0944711634 กำลังศึกษาต่อ 16 ต.ค. 2563 เวลา 22:31 น.
1767 นายณภรณ์ จักรแก้ว การจัดการทั่วไป 0909799174 ทำงาน 12 ส.ค. 2563 เวลา 22:08 น.
1183 นางสาวมยุรี วงษ์วิลา การบัญชี 0878242995 ทำงาน 11 ส.ค. 2563 เวลา 21:51 น.
2554 นางสาวณิชาภา ระบือพิณ ช่างไฟฟ้ากำลัง 0968964151 6 ส.ค. 2563 เวลา 16:26 น.
2044 นายธัชพงศ์ เดชบุญมี เทคนิคเครื่องกล 0902522412 ทำงาน 28 มี.ค. 2563 เวลา 09:03 น.
1779 นางสาวพัชราภรณ์ เพ็ชรงาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0942024527 ทำงาน 28 ก.พ. 2563 เวลา 11:42 น.
1271 นายศุภเกียรติ บุตรไชย ไฟฟ้า 0934989161 ทำงาน 31 ม.ค. 2563 เวลา 07:41 น.
1204 นายกำธร หมื่นแล ไฟฟ้า 0952710902 ทำงาน 24 ม.ค. 2563 เวลา 18:46 น.
0540 นางสาวน้ำฝน ปทุมานนท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0992922828 ทำงาน 10 ก.ย. 2562 เวลา 10:08 น.
1211 นายพิเชษฐ พันธ์ขาว ไฟฟ้า 0933923676 10 ส.ค. 2562 เวลา 00:50 น.
0659 นางสาวจินตนา ธัญญเจริญ ไฟฟ้า 0994628749 ทำงาน 2 ก.ค. 2562 เวลา 16:41 น.
1637 นายครรชิต อนุสรณ์ ไฟฟ้า 0991095400 ทำงาน 27 พ.ค. 2562 เวลา 14:33 น.
0477 นายมิตรชัย กูดอั้ว เทคนิคเครื่องกล 099-1690216 ทำงาน 10 พ.ค. 2562 เวลา 14:38 น.
1770 นางสาวทิพรัตน์ เหล็กกลาง การจัดการทั่วไป 0633014222 กำลังศึกษาต่อ 24 เม.ย. 2562 เวลา 11:46 น.
0661 นางสาวปาริฉัตร รื่นณรงค์ ไฟฟ้า 0924753033 กำลังศึกษาต่อ 13 เม.ย. 2562 เวลา 22:12 น.
1592 นางสาวกาญจนากร จันทรา การบัญชี 0809214885 ทำงาน 7 เม.ย. 2562 เวลา 20:16 น.
0971 นายพัชรพงษ์ โพธิ์งาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0917787788 ทำงาน 15 ม.ค. 2562 เวลา 18:07 น.
0719 นายวริศ แสงวิจิตร การจัดการทั่วไป ‭06-2486-0548‬ ทำงาน 10 ต.ค. 2561 เวลา 19:26 น.
0595 นายณธีพัฒน์ ขำใบ ไฟฟ้า 088-240-1616 ทำงาน 12 ก.ค. 2561 เวลา 15:30 น.
0060 นายกิตติภูมิ การปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ - กำลังศึกษาต่อ 12 ก.ค. 2561 เวลา 12:20 น.
0007 นายรัตนพงษ์ ลีลา เทคโนโลยีสารสนเทศ 0624657039 กำลังศึกษาต่อ 24 พ.ค. 2561 เวลา 10:15 น.
0017 นายดนุพร ศรีนะ เทคโนโลยีสารสนเทศ - กำลังศึกษาต่อ 24 พ.ค. 2561 เวลา 10:13 น.
0059 นางสาวอุบลวรรณ กบิลพัฒน์ การบัญชี 0833574675 กำลังศึกษาต่อ 24 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น.
0601 นายชนะภัย พุ่มสวัสดิ์ ไฟฟ้า 0967977350 ทำงาน 9 พ.ค. 2561 เวลา 21:24 น.
0694 นางสาวกุณฑิกา สนธิพงษ์ การจัดการทั่วไป 0851560424 ทำงาน 30 เม.ย. 2561 เวลา 11:21 น.
0048 นายวัชระ เล้ารักษา การบัญชี 0986874320 กำลังศึกษาต่อ 31 มี.ค. 2561 เวลา 21:08 น.
0016 นายอนุชา แสนสูง เทคโนโลยีสารสนเทศ 0630306335 กำลังศึกษาต่อ 20 มี.ค. 2561 เวลา 11:01 น.
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 3.236.110.106
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2021 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft