หน้าแรก » เกี่ยวกับวิทยาวัยฯ
ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ฝ่ายแผนงาน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจกรรม
รายชื่อทะเบียนเรียน
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
SWOT
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลบุคลากร
พยัต ชาญประเสริฐ
ณษฐ์ ชาญประเสริฐ
แพรวพรรณ ชาญประเสริฐ
ทศพร สิงห์ปรุ
ชรินทร์ สาลีพันธ์
นัฐวิโรจน์ พลอินทร์
ศุภกร พรหมดวงดี
เบญจมาศ แสนไชย
วิภาพร โสแสนน้อย
ชุติมา จุดสี
นพดล กุมพล
พิสิทธิ์ ด่านธิติ
วีระพงษ์ หงษ์ทอง
บรรเทิง มูลแวง
กวินทร์ ฉิมนาคพันธุ์
ชฎาธาร พลตรี
พรศิริ ศรีภูมั่น
จักรกฤษณ์ ขุนทน
ภานุพันธ์ แคว้นเขาเม็ง
จักรพงศ์ ด่างตั้งทอง
ศรินทร แดบสูงเนิน
ภานุเดช พรฟ้านิมิต
ภูวดล ด้วงศรีแก้ว
จรูญ แสงรา
จิรศักดิ์ ภานะสิทธิ์
วิมุติ แสงรา
เภา จันอุป
ดอกไม้ สนธิสัมพันธ์
ณรงค์ กาญจนะชาติ
สุมิตรา บุญทานัง
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 3.235.175.15
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2021 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft